Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

sekretarijat za urbanizam
Opština Kolašin

Sekretarijat za uređenje prostora, životnu sredinu i stambeno-komunalne poslove

ZAHTJEVI I OBRASCI

PLANSKA DOKUMENTA

GRAĐEVINSKE I OSTALE DOZVOLE

SAOBRAĆAJNI USLOVI

USLOVI ZA UREĐENJE PROSTORA

Sekretarka - Ivana Grujić

tel: 068 889 773

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretarijat za uređenje prostora, životnu sredinu i stambeno-komunalne poslove vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • izradu propisa iz oblasti prostornog planiranja, građevinskog zemljišta i građevinarstva, propisa o normativima i standardima za nužne radove; sprovođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu; vodi dokumentacionu osnovu o prostoru; čuva prostorno-plansku dokumentaciju; vodi evidenciju o zahtjevima i potrebama korisnika prostora; vodi evidenciju o izdatim uslovima za uređenje prostora;
 • izdaje urbanističko-tehničke uslove; izdaje građevinsku dozvolu za nadgradnju stambene zgrade; rješava po zahtjevima za pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan, odn. poslovni prostor;
 • izdaje urbanističko-tehničke uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu za infrastrukturne objekte (vodovod, kanalizacija, TT instalacije, elektro-energetski objekti, gradske saobraćajnice);
 • izdaje rješenje o organizovanju tehničkog pregleda objekta;
 • izdaje odobrenje o izgradnji pomoćnih objekata; izdaje odobrenja za postavljanje javnih česama i fontana; utvđuje uslove i izdaje odobrenje za lokaciju za stalna parkirališta; određuje lokaciju za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i skulptura;
 • priprema izvještaje o stanju životne sredine; izradu i praćenje implementacije lokalnog programa zaštite životne sredine; uspostavlja i vodi katastar zagađivača; sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu; sprovodi postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti; izrađuje kartu buke; obezbjeđuje vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
 • obezbjeđenje razvoja obavljanja komunalne djelatnosti: snadbijevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, sakupljanje i deponovanje komunalnog otpada, javne rasvjete, uređivanje i održavanje javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje pijaca, održavanje groblja; korišćenja javnih parkirališta, uređivanje odnosa za zaštitu i spasavanje stanovništva od elementarnih nepogoda, požara, eksplozija i havarija, uređivanje odnosa u oblasti stanovanja, uređivanje  načina i uslova držanja kućnih ljubimaca, načina postupanja sa napuštenim životinjama, uređivanje odnosa za obezbjeđivanje obavljanja poslova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i ulica u naseljima; uređivanje odnosa za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi prevoza i prevoza za sopstvene potrebe;
 • utvrđuje uslove i izdaje odobrenja za postavljanje i izgradnju montažno-demontažnih objekata tipa – kiosk; zatvorenih bašta, sprotskih balon hala i drugih manjih sprotskih objekata, montažno-demontažnih objekata tipa hangar, skladišta, stovarišta i drugih sličnih objekata, privremenih objekata za potrebe TT, elektro i RTV sistema, izdaje odobrenja za postavljanje reklamno-oglasnih panoa, tendi i objekata koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo i to: ljetnje bašte, slobodno-stojeće i zidne vitrine, izložebene police, telefonske govornice, štandove, posebna vozila koja imaju proizvođački atest za obavljanje djelatnosti, objekte za izvođenje zabavnih programa, pultove za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, cvijeća i slika, splavova na vodi karting staza, i sl;
 • izdaje odobrenje za postavljanje natpisa i svijetlećih reklama na objektima za obavljanje djelatnosti; utvrđuje uslove i izdaje odobrenje za privremeno zauzimanje javnih površina postavljanjem urbanog mobilijara (zaštitno ukrasnih stubića, ograda, žardinjera i sl.); izdaje odobrenje i uslove za raskopavanje javnih površina, vodi evidenciju naziva i granica naselja, ulica i trgova i određuje brojeve zgrada;
 • predlaže Projekat vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, priprema akt kojim se određuju zone, dozvoljeno vrijeme parkiranja, priprema Program organizovanja auto-taksi prevoza na teritoriji Opštine; za postavljanje telegrafskih i telefonskih, vazdušnih i kablovskih linija i vodova niskog napona za osvjetljavanje; saglasnost za priključenje komercijalnog objekta na opštinski i nekategorisani put; daje saglasnost za postavljanje oglasno-reklamnih panoa duž saobraćajnih površina; izdaje odobrenje za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na saobraćajnicama, izdaje odobrenje za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama;
 • određuje autobuska stajališta pored opštinskih puteva i taksi stajališta; izdaje licence za gradski i prigradski  linijski prevoz putnika i izvod licence za svako vozilo kojim se obavlja gradski i prigradski linijski prevoz putnika; izdaje odobrenje za prevoz za sopstvene potrebe i raspisuje i sprovodi konkurs za izbor prevoznika za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; izdaje odobrenje za lokaciju i saobraćajne uslove za privremena taksi stajališta;
 • prati stanje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata;
 • vrši upravni nadzor i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama osnovanim za obavljanje poslova komunalne djelatnosti i vodosnabdijevanja, daje mišljenje i priprema predloge akata o davanju saglasnosti na statute javnih službi iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština, odnosno na statut drugih subjekata kojima je povjereno obavljanje ovih poslova; vrši nadzor nad sprovođenjem planova zaštite i spašavanja;
 • rješava u slučaju useljenja u zajedničke ili posebne djelove stambene zgrade bez zaključenog  ugovora o zakupu; prati organizovanje organa u stambenim zgradama;
 • vodi upravni postupak i izdaje vodne uslove, vodnu saglasnost i vodnu dozvolu;
 • priprema akte iz grupe poslova za koje je osnovan, priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Opštine u ovim oblastima; ostvaruje neposrednju saradnju sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz svoje nadležnosti;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine Kolašin u ovim oblastima.
Opština Kolašin