Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

sekretarijat za fin. i opštu upravu
Opština Kolašin

Sekretarijat za finansije i opštu upravu

ZAHTJEVI I OBRASCI

BUDŽET / ZAVRŠNI RAČUN

Sekretar: Goran Rakočević

tel: 067 543 983

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretarijat za finansije i opštu upravu  vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • pripremanje, planiranje i izradu Nacrta Budžeta Opštine Kolašin; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica za narednu godinu, koje utvđuje Predsjednik; izrađuje Nacrt odluke o privremenom finansiranju; dostavlja podatke resornom ministarstvu; daje predlog za donošenje odluke o ulaganjima; vrši poslove oko zaduživanja Opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova; vrši poslove uvođenja samodoprinosa; učestvuje u identifikaciji i zaštiti kapitala Opštine u postupcima transformacije javnih preduzeća i drugih privrednih subjekata;
 • upravlja konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vodi evidenciju o postojećem dugu; priprema Završni račun Budžeta Opštine Kolašin; vodi glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige; vrši obračun i isplatu zarada i naknada službenika; upravlja finansijskim informacionim sistemom;
 • prati stanje u oblasti privrede; učestvuje u izradi programa razvoja Opštine i višegodišnjeg investicionog plana; učestvuje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda, turizam); učestvuje u implementaciji propisa o zaštiti potrošača; daje podršku za realizaciju pojedinih inicijativa putem kredita; sarađuje sa asocijacijama poslodavaca i učestvuje u aktivnostima Socijalnog savjeta Opštine Kolašin; učestvuje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj; učestvuje u radu organa Turistučke organizacije; predlaže najbolje preduzetnike i privredna društva za dodjelu nagrada u oblasti turizma i poljoprivrede; učestvuje u organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;
 • priprema propis kojim se uređuje radno vrijeme; rješava u postupku po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata i vodi registar tih objekata; ovjerava knjige gostiju i žalbi; utvrđuje ispunjenost uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti; izdaje odobrenje za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, usluga rent-a-kara i limo servisa; vrši prijem i vodi evidenciju prijava za obavljanje turističkih djelatnosti; priprema propis o minimalno-tehničkim uslovima za ambulantno pružanje ugostiteljskih usluga; vrši prijem prijava o početku obavljanja trgovine i zanatske djelatnosti; izdaje odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog; 
 • poslove javnih nabavki u skladu sa zakonom;
 • vodi postupak davanja koncesija, pripreme koncesionih akata, pripreme tenderske dokumentacije;
 • učestvuje u radu stručnih komisija za eksproprijaciju i procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
 • vrši poslove uprave koji se odnose na utvđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada); vodi registar poreskih obveznika; propisuje oblik i sadržaj poreske prijave; vodi poresko knjigovodstvo; sprovodi postupak prinudne naplate; donosi rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora; obezbjeđuje tačno i ažurno vođenje evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda; 
 • sarađuje sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovan; priprema mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine Kolašin u ovim oblastima.
 • praćenje i unapređivanje sistema lokalne samouprave; izradu propisa koji se odnose na organizaciju organa uprave i mjesnih zajednica; davanje mišljenja u postupku pripreme propisa i akata;
 • upravljanje i razvoj kadrova; organizuje obuke i usavršavanje kadra; obavlja tehničke poslove u vezi oglašavanja slobodnih radnih mjesta i obaveznog socijalnog osiguranja;
 • poslove u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica;
 • poslove opšte uprave: zaključenje braka i vođenje matične knjige vjenčanih; poslove ovjere prepisa, potpisa i rukopisa; vođenje biračkog spiska i administrativno-tehničke poslove u vezi sa sprovođenjem izbora;
 • pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa;
 • vođenje prvostepenog prekršajnog postupka za prekršaje propisane odlukama Opštine Kolašin i u drugim slučajevima kada je za to ovlašćen;
 • obezbjeđivanje primjene propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječje zaštite: kućna njega i kućna pomoć starim i invalidnim licima; vođenje postupka za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe; vodi postupak za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći i pomoć u kući;
 • priprema planove i programe na lokalnom nivou u sprovođenju strateških nacionalnih dokumenata i stara se o njihovoj realizaciji;
 • prati realizaciju investicionih programa koje finansira Opština u oblastima iz nadležnosti organa; prati i učestvuje u obezbjeđivanju uslova za ostvarivanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite;
 • organizuje poslove koji se odnose na prevenciju i suzbijanje problema narkomanije i mladih na nivou Kancelarije u okviru Sekretarijata;
 • rješava o priznavanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata; vodi postupak izdavanja radnih knjižica i upisa kvalifikacije;
 • razvoj i unapređenje kulture, umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifestacije; bibliotekarstvo, kulturno-umjetnički amaterizam; ostvarivanje svih vidova saradnje  u oblasti kulture; zaštitu spomenika kulture; izradu programa podizanja spomen–obilježja;
 • stvara uslove za rad institucija kulture na nivou Opštine;
 • vrši upravne i druge poslove usmjeravanja djece sa posebnim potrebama u obrazovne programe i obezbjeđuje uslove za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama; realizuje aktivnosti u vezi sa primjenom propisa o dodjeli stipendija studentima;
 • stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana, obezbjeđuje uslove za trening i takmičenja sportista, podstiče aktivnost lica sa invaliditetom;
 • organizaciju rada ustanova iz oblasti sporta; organizovanje sportskih manifestacija; dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta;
 • pripremu predloga i mišljenja u postupku donošenja nacionalnog programa sporta; pripremu i predlaganje kriterijuma za izbor programa za finansiranje, odnosno sufinansiranje i na osnovu javnog konkursa i u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom ili savezom sportova određuje izvršioce godišnjih programa;
 • vrši upravni nadzor i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim ustanovama i preduzećima u ovim oblastima;
 • kancelarijsko poslovanje (poslovi pisarnice i arhive, prijema i dostave pošte, obrada predmeta primjenom savremene elektronske);
 • stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa realizacijom odluka komisija nadležnih za rješavanje stambenih pitanja, osim za stanove dodijeljene licima u stanju socijalne potrebe;
 • poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smještene organi uprave; poslove osiguranja službenika i imovine Opštine Kolašin;
 • poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine Kolašin; portirske poslove; pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebnom i zaštitom zastave i grba Opštine Kolašin; poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala; poslove održavanja higijene službenih prostorija;
 • poslove pripreme stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa; pripreme informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama koje prate razvoj lokalne samouprave;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.
Opština Kolašin